Tuesday, September 28, 2021
Home Prayer of the Day 'Sumasampalataya Ako' (Panalangin Sa Banal Na Misa)

‘Sumasampalataya Ako’ (Panalangin Sa Banal Na Misa)

Sa araw na ito, lubos nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon.

Ang Sumasampalataya Ako, o ang Kredong Apostóliko (Apostle’s Creed), ay isang sinaunang panalangin na nagpapahayag ng paniniwalang Kristiyano. Bukod sa madalas itong ipinapahayag sa bawat selebrasyon ng Banal na Misa sa Pilipinas, bahagi rin ang Sumasampalataya Ako sa pagdarasal ng mga Kotoliko sa rosaryo.

Sa araw na ito, lubos nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Panginoon.

Sumasampalataya Ako

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.

Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoón nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espíritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Póncio Pilato, ipinakò sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-ulî. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyayari sa lahat. Doon magmumulang paririto’t maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao.

Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espíritu Santo; sa Banal na Simbahang Katólika; sa kasamahan ng mga Banal;  sa kapatawaran ng mga kasalanan;  sa pagkabuhay na mag-ulî ng mga nangamatay na tao; at sa buhay na walang-hanggan.

Amen.

Most Recent

FOLLOW US!