Thursday, December 2, 2021
HomePrayer of the DayPanalangin sa Umaga Bago Pumasok sa Trabaho

Panalangin sa Umaga Bago Pumasok sa Trabaho

Ngayong Lunes, ating salubungin ang makabagong linggo gamit ang isang mataimtim na panalangin. 

Panibagong linggo muli ang ating kakaharapin. Marami sa atin ang muling sasabak sa kani-kaniyang trabaho upang matustusan ang pangaraw-araw na pangangailangan ng sarili at mga mahal sa buhay.

Sa gitna ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, patuloy tayong manalig na sa huli ay gagaan din ang lahat para sa atin at sa mga kababayan natin. Patuloy tayong kumapit, lumaban, at maniwala sa pagmamagal ng butihing Maykapal. (Basahin: Ama Namin – Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Ngayong Lunes, ating salubungin ang makabagong linggo gamit ang isang mataimtim na panalangin.

Panalangin sa Umaga at Bago Pumasok sa Trabaho

Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapagsimula ulet ako sa aking mga gawain sa araw na ito.

Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa Iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit Mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin.

Patawarin Mo rin naman po ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin Mo ako sa aking mga pagkukulang o pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa akin.

Maraming salamat din po ama sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na Ikaw ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay. At upang makita ko ang walang hanggan mong kapangyarihan.

Dasal ko poam sana’y maging daan ako nitong kabutihan t ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin na magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kompanya, ng aming bansa, at ng buong sansinukuban. Amen.

Panalangin mula sa Facebook.

Most Recent

FOLLOW US!