Panalangin sa Panahon ng Kagipitan - image  on https://www.mypope.com.ph
Friday, November 27, 2020
Panalangin sa Panahon ng Kagipitan - image MPPPA_LEADERBOARD_728x90_rev on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin sa Panahon ng Kagipitan

Panalangin sa Panahon ng Kagipitan

Panginoon, nawa'y dinggin Mo ang aking pagsusumamo.

Panalangin sa Panahon ng Kagipitan

Mahal na Diyos,
lumalapit po ako sa inyo ngayon
dahil kailangan ko po ang inyong tulong.
Wala po akong mapuntahan.
Wala po akong malapitan.

Amang Diyos,
tiniyak mo po sa inyong salita
ang pagtustos sa lahat ng aking pangangailangan.
At sinabi Mo na kung magtitiwala ako ay mangyayari ang aking inaasahan
at paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita.

Sinabi mo rin po na humingi at kami ay bibigyan,
maghanap at matatagpuan namin,
kumatok at bubuksan ang pinto.
Kaya ako po ay lumalapit sa inyo ngayon
dahil ako po ay gipit sa pera.

Akayin Mo po ako sa mga taong may bukas na puso
sa pagtulong sa mga taong may mahigpit na pangangailangan.
Dahil sa bigat ng aking mga bayarin at kailangang mga pondo,
lumalapit po ako sa inyo ngayon.

Turuan Mo ako na unahin Ka at mamuhay ng matuwid.
Buksan Mo ang aking mga mata
nang magkaroon ako ng pananaw na may pananalig.
Buksan Mo ang aking mga tainga
nang marinig ang Iyong kasagutan sa aking mga pagsusumamo.

Naniniwala akong walang imposible sa Inyo
at nagtitiwala ako sa Iyong kapangyarihan at habag.

Salamat dahil sa Iyong presensya
sa gitna nitong malaking pangangailangan.
Salamat sa grasya na lumalim pa ang aking pananalig sa Iyo. Salamat sa Iyong katapatan sa lahat ng Iyong pinangako.

Ang lahat po ng ito ay aking dinadalangin sa ngalan ni Hesus. Amen.

Panalangin mula sa YouTube.

Most Recent

LOOK: Doctors Warn About Side Effects of COVID-19 Vaccine

Ever since the COVID-19 pandemic started, people from all around the world have been constantly on the lookout for announcements and updates on a...

Pope Teams up With Charities to Distribute Pasta to Italy’s ‘New Poor’

If turkey is the staple food for Americans around this time of year, Italians will gladly accept your pasta dish. For this reason, several charitable...

WATCH: Elijah Canlas Shares His Lessons Learned on Film and Acting

Over the course of a few short years, Elijah Canlas has become one of the most promising young actors in the Philippines. Notably, with...

Meet Chef David, The Man Behind The Vatican Christmas Cookbook

Christmas is a time when foodies, chefs, cooks, and food enthusiasts all come out to create masterpieces worthy to be served on the table...

FOLLOW US!