Monday, January 18, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panginoon, gabayan mo po kami upang ang mga turo ng kasaysayan ay maging ilaw ng aming pag-asa para sa bayan.

Panalangin sa Araw ng mga Bayani

Panginoon, kami ay gumugunita sa pambansang araw ng mga bayaning Pilipino. Dakila ang araw na ito ng aming paglingon sa nakaraan upang alalahanin ang mga naiambag ng bawat bayaning Pilipino na nag-alay ng kanilang buhay upang makamit namin ang kasarinlan, kapayapaan, at kaunlaran na aming tinatamasa sa kasalukuyan.

Kasiyahan mo nawa, Panginoong Maykapal, ang mga kaluluwa ng nahimlay naming mga bayani. Ipagkaloob mo po sa amin, o Panginoon, ang banal mong patnubay upang ang mga aral na binigyang buhay ng aming mga bayani ay maging inspirasyon at tularan sa mga susunod pang henerasyon.

Patuloy mong padaluyin ang dugong bayani sa ugat ng bawat Pilipino na handang makilahok, makiambag, at makiisa sa pagsulong sa magkakaugnay na mga adhikain para sa ikabubuti ng aming bayan.

Sa gitna ng aming pagdiriwang, o Panginoon, amin ding kinikilala ang mga buhay na bayani—ang mga medical workers, mga beterano, kawal, pulis, kawani, at lahat ng mga naglilingkod bayan kasama na ang mga kabataan, ang mga manggagawang Pilipino na naghahanap-buhay sa iba’t ibang panig ng mundo, ang mga gumagawa ng hakbangin sa pambansang pagkakasundo at kapayapaan, ang mga indibidwal at mga lupon na nakikilahk sa pambansang pagbabago.

O Panginoon, patuloy mo kaming gabayan ng iyong pagmamahal at karunungan upang ang mga turo ng kasaysayan ay maging ilaw ng pag-asa sa pagharap namin sa buhay ng paglilingkod sa iyo, o Diyos, at sa aming Inang Bayan. 

Lahat ng ito ay taos-puso naming ipinapanalangin sa iyo, o Diyos ng Buhay, Diyos ng Kasaysayan, at Diyos ng Tadhana. Pagpalain, iligtas, at sumagana nawa ang bawat Pilipino. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen.

Panalangin mula sa facebook.

Most Recent

FOLLOW US!