Thursday, March 4, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin sa Araw ng Kalayaan

Panalangin sa Araw ng Kalayaan

Ating ipagdiwang ang ika-122 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.

Isang daan at dalawampu’t dalawang taon na ang nakalilipas buhat nang ipaglaban ng ating magigiting na bayani ang kalayaan at kasarinlan ng bansang Pilipinas. Mula noon ay marami pang kinaharap na pagsubok ang ating Inang Bayan hinggil sa demokrasya at kalayaan ng mamamayang Pilipino.

Gayonpaman, sa bawat isyu at pagsubok na kinaharap ng ating bayan, lagi’t lagi ay may isang nangingibabaw: Ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa kanyang Inang Bayan. (Basahin: Panalangin sa pagharap sa mapaghamong ‘new normal’)

Ngayong Hunyo 12, Araw ng Kalayaan, sama-sama nating ipanalangin at ipagdiwang ang ika-122 anibersaryo ng magiting na pakikibaka para sa kasarinlan ng Pilipinas. Nawa’y magpatuloy ang paninindigan para sa demokrasya at karapatan ng bawat Pilipino.

Narito ang ating panalangin:

Panalangin Sa Araw Ng Kalayaan

Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit ka.
Itinataas naming ang iyong Pangalan ngayong araw na ito sa ika-122 taong Araw ng Kalayaan ng bansang Pilipinas.

Dumadalangin kami na patnubayan, gabayan at maging mapayapa ang pagdiriwang na ito. Sangkapan ninyo ng Maka-Diyos na karunungan at di-makasariling lingkod bayan ang mga lider ng aming bansa.

Mamayani ang pagkakaisa ng aming lahing-kayumanggi at dugong Pilipino.
Huwag nawang maulit pang may yumurak sa aming kasarinlan, karapatan at mawalan ng demokrasya mula sa makabagong mananakop sa Bansa.

Magkaroon ng pag-asa para sa kinabukasan ng aming mga anak at magiging anak ng aming mga anak.
Maiwagayway ay bandila ng katarungan, pag-ibig at kapakumbabaan mula sa mga bayaning lider ng bansa.

Mamalagi sa puso ng bawat Pilipino ang takot sa Diyos upang di kami masinsay sa paggawa ng kasalanan.
Maraming maraming salamat po Panginoon sa inyong di masayod na biyaya at pagmamahal sa ng mamamayang Pilipino.

Panalagin mula sa Facebook.

Most Recent

FOLLOW US!