Monday, November 29, 2021
HomePrayer of the DayPanalangin Para sa Kaligtasan ng Pamilya

Panalangin Para sa Kaligtasan ng Pamilya

Sa araw na ito, halina at manalangin para sa ikabubuti at kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay.

Para sa mga Pilipino, ang pamilya ang pangunahing pinagkukuhanan ng lakas. Dahil sa lakas na ito, nagagawa nating suungin at harapin ang mga unos ng buhay.  Ang pamilya rin ang nagmimistulang gabay natin sa lahat ng bagay, sila ang nag sisilbing inspirasyon natin para gumawa ng mabuti at mamuhay nang marangal. 

Sa panahong ito na ang mundo ay nababalot ng kaguluhan dulot ng epidemya, ating pagyamanin ang ating lakas at kamalayan sa tulong ng ating mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, halina at manalangin para sa ikabubuti at kaligtasan ng bawat isa sa ating pamilya. 

Panalangin Para sa Pamilya

Ama namin, bilang mga magulang ay nais naming makatulong sa lipunan at bumuo ng isang pamilyang may takot sa Diyos at nagtuturo at gumagawa ng iyong Banal na Salita. Tulungan mo po kami upang makintal sa amin ang inyong pag-ibig at makakuha ng sapat na kaalaman at ng karunungan. Magsilbi nawa kaming mabuting halimbawa sa aming kapwa na gumagawa at sumusunod sa lahat ng inyong mga aral at kautusan. Marami pong biyaya ang aming patuloy na tinatanggap sa aming buhay kaya’t nararapat lamang na kahit sa maliit na mga paraan ay makapagdulot kami ng ngiti sa iyong kalooban.

Iligtas mo po ang aming pamilya sa anumang kapahamakan at nawa’y bigyan mo kami ng sapat na lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming makakasalubong.

Magkaroon po sana kami ng pagkakaisa at ng pagtutulungan upang magampanan ang mga tungkulin sa aming kapwa, sa aming bansa, sa kapaligirang aming ginagalawan at sa mundong aming kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming nananampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po.

Amen.

Dasal mula kay Von Anrada

Most Recent

FOLLOW US!