Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas - image  on https://www.mypope.com.ph
Sunday, November 29, 2020
Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas - image MPPPA_LEADERBOARD_728x90_rev on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas

Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas

Panginoon, bigyan Mo kami ng lakas para malapagpasan ang mga pagsubok na aming dinaranas.

Panalangin Para sa Pagbangon ng Bansang Pilipinas

Mapagmahal naming Ama, ngayon po ay nahaharap ang aming bansang Pilipinas sa matinding dagok na dulot ng sunud-sunod na bagyo at ng pandemiyang COVID-19. Aming ipinagkakatiwala sa Iyo ang aming sarili at ang aming buong sambayanan lalo’t higit sa mga hinaharap naming unos sa kasalukuyan.

Panginoon, nalalaman namin na Ikaw ang lumikha ng lahat, at nasa ilalim ng Iyong kapangyarihan ang kaligtasan at paghilom ng lahat ng nasa mundong ibabaw. Kung kaya naman sa gitna ng mga bagyo na dulot ng pagkasira ng aming klima, kami’y nananalangin na iadya Mo kami sa mga panganib at nawa ay patuloy mo kaming pangalagaan.

Bigyan Mo kami ng lakas at kakayahan upang bumangon sa mga pagsubok na aming dinaranas, at gisingin Mo ang aming kalooban buhat sa aming kapabayaan at pag-abuso sa aming kapwa at sa kalikasan. Bigyan Mo rin kami at ang aming bansa ng kinakailangang tulong upong malagpasan ang mga nagdaan at magdaraan pang pagsubok sa amin. Batid namin na noon pa man ay wala Ka nang ninais kundi ang aming kabutihan, kung kaya’t hanggang ngayon ay patuloy kaming sa Iyo’y nananalig.

Ama, sa gitna ng mga pagbaha mula sa mga nasisira naming gubat, ng mga sakit na hanggang ngayon ay wala paring lunas, at ng mga hindi pagkakaintindihan dulot ng politika, relihiyon, at pagkakaiba ng mga paniniwala, ay naroon Ka upang gumabay at magpatawad sa amin. Iligtas Mo kami sa aming mga naging kasalanan at sa mga bungang poot ng aming kapabayaan. At nawa ay patuloy Mo kaming gisingin upang maging tunay na magampanan namin ang misyong ibinigay Mo sa amin.

Ito ay hinihiling namin, sa  pamamagitan ni Hesus na nagdala sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ngayon at iisang magpasawalang hanggan, Amen.

Most Recent

3 French Toast Recipes for Your Next Breakfast Treat

We would always hear from our parents that "breakfast is the most important meal of the day." They would force us to eat whatever...

‘Finding Agnes’ Starring Sue Ramirez Premieres on Netflix This November

Over the past couple of months, a lot of Filipino independent movies have made their international debut through the online streaming platform, Netflix.  Not only...

7 Holy Prayers for the First Week of Advent

First Week of Advent Prayer Sunday Lord God, only you can see into my heart and know that under all the busy-ness of my life, there is a deep...

Joy of Advent: Why Are the Christmas Tree and Nativity Scene Important?

On the first Sunday of Advent, we enter the season that opens the liturgical year. This is a time that prepares us for Christmas,...

FOLLOW US!