Tuesday, October 26, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan

Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan

O Diyos na makapangyarihan, daluyan ng katarungan, kami ay nananalangin.

Panalangin Para sa Pagkakaisa, Katarungan, at Kapayapaan

O Diyos, aming Ginhawa, aming Aliw, aming Kapahingahan, kami ay tumatawag sa Iyo, sa oras ng aming paghihirap, upang kami ay hilumin, upang kami ay aliwin sa aming dalamhati. Ipinagluluksa namin ang aming mga magigiting na bayani, Panginoon, ngunit ang aming lungkot ay nababawasan sa kaalamang sila’y makapagpapahinga na sa Iyong kanlungan. Ipinagdarasal namin sila, Panginoon, at kami’y nananalig na mahahanap nila ang kapayapaan sa buhay na walang hanggan sa Iyong mapagmahal na yakap.

O Diyos, bukal ng katotohanan, kami ay nananalangin: gabayan mo ang aming bayan habang hinahanap namin ang katotohanan, habang hinihintay namin ang katarungan. Nawa’y ang pagtahak namin sa buhay na ito ay maging laging batay at laan sa Iyong mga aral ng kaisahan, ng katarungan, ng kapayapaan.

Iisang Diyos ng lahat ng bansa at lahi, kami ay nananalangin: nawa’y lagi naming maalala na lahat kami’y magkakapatid; na higit pa sa kapwa tao, kami ay pamilya; na ang buhay ng bawat isa ay banal at sagrado. Nawa’y lagi ka naming makita sa aming mga kapatid at kapanalig, sa lahat ng aming makilala, sa lahat ng aming makita.

O Diyos na makapangyarihan, daluyan ng kapayapaan, kami ay nananalangin: ipagtanggol at ipagsanggalang mo kami mula sa mga nagnanais ng alitan, sa mga naghahasik ng kaguluhan, sa mga nagtatawag ng digmaan. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na ang landas tungo sa kapayapaan ay ang landas tungo sa Iyo.

Ito ay hinihingi namin sa ngalan mo, ikaw na Lumikha, ikaw na Umaalalay, ikaw na aming Amang may likha ng buong sangkatauhan.

Panalangin mula sa Facebook.

Most Recent

FOLLOW US!