Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao - image  on https://www.mypope.com.ph
Saturday, November 28, 2020
Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao - image MPPPA_LEADERBOARD_728x90_rev on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Pagpalain nawa ang yumao nating mahal sa buhay ng Panginoon at ingatan.

Panalangin Para sa Kaluluwa ng Mahal na Yumao

Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan ang tunay na kahulugan ng kamatayan:
Ito ang katapusan ng paghihirap, at simula ng kasaganaan. Ito ang katapusan ng kabiguan
at simula ng tagumpay. Ito ang katapusan ng takot at simula ng kapayapaan. Ito ang katapusan ng hapis at simula ng walang hanggang tuwa. Ito ang katapusan ng kahinaan at simula ng lakas.

Panginoon, huwag mong tulutan na kami ay magupo ng kalungkutan, ng kawalan, at kapaitan. Sa halip ng kalungkutan, nawa’y mangibabaw sa amin ang bagong kasiyahan dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Alisin mo ang ano mang takot at pangamba sa aming mga puso.

Panginoon, biyayaan mo kami ng iyong kabanal-banalang espiritu upang maging gabay namin sa oras ng aming kalungkutan at pangungulila ngayon at sa mga darating pang mga araw.

Ama namin at makapangyarihang Diyos, naniniwala kaming ang iyong anak na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ipinagdarasal namin ang pumanaw naming mahal sa buhay. Bigyan mo ng katuparan sa kanya ang pananampalataya at pag-asa sa iyo; at dalhin mo siyang maluwalhati sa langit ng tahanan, upang maging maligayang kasama mo magpakailanman.

Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa yumao naming mahal sa buhay noong panahong siya ay nabubuhay pa. Idinadalangin namin na nawa’y nakapagpuri at nakapagpasalamat siya sa buhay na ipinagkaloob mo sa kanya.

Panginoon, sana ay matuto kaming pangalagaan at pagyamanin ang buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na ang buhay namin ay maigsi at walang katiyakan. Nawa’y patnubayan kami ng Banal na Espiritu upang kami ay maging banal, matutong humingi ng tawad at makapagpatawad sa aming mga kasalanan, matuto kaming magmahal sa aming kapwa at magpahalaga sa buhay na ibinigay mo sa amin. Idinarasal din namin sa iyo, ang buong pamilya ng aming yumaong mahal sa buhay. Nawa’y matanggap nila ang pagpanaw niya na may kapayapaan at pag-asa na siya ay kasama mo ngayon at ng Mahal na Ama sa iyong tahanan.

Pagpalain nawa ang yumao nating mahal sa buhay ng Panginoon at ingatan! Paliwanagin nawa ng panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Pagkalooban ka ng kanyang biyaya at tunghayan ka nawa ng Panginoon. Gawaran ka nawa ng kapayapaang walang hanggan. Amen.

Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo ang mahal sa buhay namin na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awaat pag-ibig, patawarin mo nawa ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong Anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Panalangin mula sa tagalog.awitpapuri.com.

Most Recent

Millennial Farmer Shares Wise Words About Farming and Chasing Dreams

What are you willing to do for your dream? For Albay-born Emilio "Emil" Climaco, the path to operating his own farm was a circuitous...

‘Set Aside Politics And Work Together’ – Archbishop to Govt Leaders

Archbishop Martin Jumoad of Ozamis has called on the country's political leaders to "set aside politics" and instead help those most affected by the...

LIST: Local Food Items to Put in Your Christmas Gift Basket

It's that time of the year once again—lights are strewn around the house, decorations are livening up public places, and carols are making the...

CCP Launches Free Ebook to Help Children Cope With the Pandemic

For adults, the COVID-19 pandemic is already overwhelming and stressful to some extent, so needless to say, kids face even more challenges. And while parents...

FOLLOW US!