Thursday, October 28, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin Para Sa Mga Frontliners

Panalangin Para Sa Mga Frontliners

Sa tulong ng pagdarasal, maipapahatid natin ang ating suporta at pasasalamat sa ating mga frontliners.

Hindi mahihigitan ng ating mga pasasalamat at pagbibigay-pugay ang serbisyo at sakripisyo ng ating magigiting na frontliners. Ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na tayong magagawa upang suportahan sila sa laban na ito.

Sa tulong ng pagdarasal, maipapahatid natin ang ating pasasalamat sa bawat araw nilang paglilingkod at pagharap sa panganib sa panahon ng matinding krisis na ito.

Narito ang isang panalangin ng pagpapahiwatig ng ating taos-pusong suporta at pasasalamat sa ating mga frontliners. (Panalangin sa Panahon ng COVID-19)

Isang Panalangin Para sa Mga Frontliners

Ama namin sa langit, maraming salamat para sa mga frontliner na nangangalaga, nagtatanggol, at naglilingkod sa amin, pati sa aming mga pamayanan, at mga pamilya. Maraming salamat para sa mga servant leader na ito, na siyang tinawag para sa gawaing ito, at nagsanay para sa ganitong pagkakataon, araw-araw na inaalay ang kanilang sariling kalusugan at kaligtasan para sa iba.

Mangyaring protektahan at ilayo Mo sila sa kapahamakan. Bigyan Mo sila ng kalakasan at katapangan. Ilapit Mo sila sa Iyo, Panginoon, at hayaan silang manahan sa Iyong presensiya sa buong oras na sila ay nagtatrabaho.

Ama, mangyaring ibigay Mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, kapwa para sa kanilang pinaglilingkuran at para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Palibutan Mo sila ng mga taong tutulong at magbibigay ng suporta sa kanila at kani-kanilang mga pamilya, kahit hindi nila iniisip ang kanilang sariling kapakanan makatulong lamang sa iba.

Sinabi Mong magdaranas kami ng kapighatian sa mundong ito, ngunit ito rin ay napagtagumpayan Mo na. Mangyaring tulungan Mo ang mga frontliner, Panginoon, upang tuluyang maganap ang pinakamabuti para sa iyong layunin.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Dasal mula sa blog.youversion.com

Most Recent

FOLLOW US!