Friday, June 18, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin Para Sa Bayan

Panalangin Para Sa Bayan

Ama namin, palakasin mo ang mga pinanghihinaan ng loob at bigyan ng katiyakang walang imposible sa Iyo.

Panalangin Para Sa Bayan

Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, tinipon mo kami sa ngalan ng iyong anak na si Hesus. Padaluyin mo sa amin ang iyong awa at biyaya sa panahon ng aming pangangailangan.

Imulat mo ang aming mga mata sa kasamaang aming nagawa. Patawarin mo kami sa mga pagkukulang naming maging mabuti at makatarungan. Himukin mo ang aming mga puso at akayin mo kami pabalik sa iyo.

Dumudulog kami na mawakasan na ang mga karahasang dulot ng masasakit na salita, mapanirang paratang, nakamamatay na sandata, o pagbubulag-bulagan. Nawa’y maging kanlungan ng iyong kapayapaan ang aming mga tahanan, ang aming bayan, at ang buong mundo. 

Biyayaan mo kami upang makita namin sa bawat tao ang isang anak ng Diyos, ano man ang kulay, wika, o kultura; kahit na ang mga drug addict, kriminal, at makasalanan.

Pagkalooban mo kami ng lakas na hubugin ang aming mga anak at kabataan na harapin ang mga pagkakaiba at alitan sa mapayapa at magalang na pamamaraan. Nawa’y maging huwaran ang mga nakatatanda ng marangal at matuwid na pamumuhay.

Ipinagkakatiwala namin sa iyong awa ang mga may galit sa simbahan at tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Tanglawan mo ang kanilang mga isipan ng liwanag ng iyong katotohanan. Himukin mo ang kanilang mga puso ng iyong pag-ibig. 

Gabayan mo ang mga lingkod-bayan na maipagtanggol, mapangalagaan, maisulong, at maitaguyod ang halaga ng bawat tao. Kilalanin ka nawa nila bilang Diyos na Bukal at Panginoon ng Buhay. 

Himukin mo ang puso ng mga nangbubusabos sa kapwa at inilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Himukin mo ang budhi ng mga nagsasagawa ng mga karumaldumal na krimen, karahasan, at walang saysay na pagkitil sa buhay ng tao. Akayin mo silang isantabi ang katigasan ng kanilang puso at mga kasangkapan ng pamiminsala.

Inaalala rin namin ang kapulisan at ang mga nagbubuwis ng buhay upang tiyaking ligtas ang lahat. Maging kasangkapan nawa sila ng patas at makatarungang pagpapatupad ng batas na gumagalang sa karangalan ng tao, nagsusulong ng katotohanan, kapayapaan, at kapakanan ng lahat sa lipunan.

Itinataas namin sa iyo ang mga obispo, pari, relihiyoso, at laiko na nagdurusa dahil sa maling paratang at pag-uusig dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya at katarungan. Pagkalooban mo sila ng banal na kagalakan at kapanatagan na magtatawid sa kanila sa madidilim na gabi ng paghihirap. 

Tanggapin mo sa iyong hapag sa kalangitan ang mga napaslang sa mga marahas na pagpatay. Kasama ang mga paring nagbuwis ng buhay sa pagsusulong ng katotohanan at katarungan.

Kasama ni San Pablo, aming sinasambit kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Ngunit di kami nalulupig. Kung minsa’y nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay.  Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Hesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay.

Dahil kapiling ka namin, Panginoon, walang anumang naganap na o darating pa ang makaka-agaw sa aming pag-asa kay Kristo.  Nagtitiwala kami sa iyong walang maliw na pagmamahal. Ikaw lamang ang makahihilom ng mga sugatang puso. Ikaw lamang ang makapagpapatahan sa aming pagluha. Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ikaw lamang ang makapagkakaloob ng lakas upang kami ay magpatuloy.

Palakasin mo ang mga pinanghihinaan ng loob at bigyan ng katiyakang walang imposible o hindi mapangyayari sa iyo. Puspos ng Espiritu Santo, lumalim nawa aming pag-ibig at malasakit sa bawat isa. 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. 

Panalangin mula sa TV Maria Philippines.

Most Recent

FOLLOW US!