Thursday, October 28, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19

Panalangin Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19

Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa Iyo sa aming pangangailangan.

ORATIO IMPERATA Laban sa Panganib na Dulot ng COVID-19

Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa Iyo sa aming pangangailangan, upang hilingin ang proteksiyon laban sa 2019 N-Corona Virus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay.

Nagmamakaawa kami, Mapagmahal na Ama, na gabayan Mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito.

Gabayan Mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito.

Iligtas Mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin Mo ang mga maysakit. At buhayin Mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong Anak Mo na nabubuhay at naghahari kasama Mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen!

Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin Mo kami!

San Raphael ang Arkanghel, ipanalangin Mo kami!

San Roque, ipanalangin Mo kami!

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin Mo kami!

San Pedro Calungsod, ipanalangin Mo kami!

San Sebastian Martir, Ipanalangin Mo kami!

Panalangin mula sa cbcplaiko.org.

Most Recent

FOLLOW US!