Friday, June 18, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos

Sama-sama nating ipahayag ang ating buong pananalig at pagtitiwala sa Maykapal.

Panalangin ng Pagtitiwala sa Diyos

O Diyos, ingatan nʼyo po ako, dahil sa inyo ako nanganganlong.
Kayo ang aking Panginoon. Lahat ng kabutihang nakamtan ko ay mula sa inyo.
Tungkol sa inyong mga taong banal na nasa lupain ng Israel, lubos ko silang kinalulugdan.

Ngunit ang mga sumusunod sa mga diyos-diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga diyos-diyosan, at ayaw kong banggitin man lang ang pangalan ng mga ito.

Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan koʼy inyong ibinibigay. Kinabukasan koʼy nasa inyong mga kamay.

Ang mga biyayang kaloob nʼyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahanga-hangang tunay. Tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay nʼyo sa akin.

Pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit sa gabiʼy pinaaalalahanan ako ng aking budhi.

Panginoon palagi ko kayong iniisip, at dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag.
Kayaʼt nagagalak ang puso ko, at akoʼy panatag, dahil alam kong ligtas ako.

Sapagkat hindi nʼyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay; hindi nʼyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat nʼyong lingkod.

Itinuro nʼyo sa akin ang landas patungo sa buhay na puno ng kasiyahan, at sa piling nʼyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Amen.

Panalangin mula sa biblegateway.com.

Most Recent

FOLLOW US!