Monday, November 29, 2021
HomePrayer of the DayPanalangin ng Pagpapatawad sa mga Nagkasala sa Atin

Panalangin ng Pagpapatawad sa mga Nagkasala sa Atin

Nawa'y tayo ay makapagpatawad nang walang kundisyon at bukal sa ating puso.

Hindi natin maikukubling lahat tayo ay minsan naring nagawan ng mali. Ngunit papaano nga ba tugunan ang mga ganitong pagsubok sa atin bilang isang anak ng Diyos? 

Marahil ay inyo na ring naririnig na mainam sa isang tao ang pagpapatawad sa kapwa, malaki o maliit man ang nagawang kasalanan nito. Ang kapatawaran ay madaling ibigay sa mga taong humihingi ng kapatawaran at nagsisisi. Ngunit sinasabi sa atin ng Bibliya na tayo ay dapat na magpatawad nang walang kundisyon sa mga taong nagkasala sa atin. (Read: 7 Prayers From the Bible About Forgiveness)

Narito ang isang panalangin para sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin.

Panalangin Para sa Pagpapatawad

Mapagmahal na Ama sa langit, ako’y nasaktan. [banggitin ang pangalan ng taong nahihirapan kang patawarin]. Nahihirapan akong kalimutan ang insidenteng ito. Ngunit, alam ko Panginoon na hindi mo gusto ang hindi mapagpatawad na puso. Marami pa akong matututunan sa inyo. Pinadala mo ang iyong Bugtong na Anak na si Hesus Cristo upang mamatay sa krus at linisin ang aking kasalanan at kabuktutan. Sa iyong Banal na dugo, ang aking kasalanan ay pinatawad at nilinisan magpakailanman. At kailanman ay hindi na maaalala.
Panginoon, turuan mo akong maging mabuti at mahabagin sa iba. Turuan mo akong patawarin ang iba, gaya ng pagpapatawad mo sa akin. Ito ang aking panalangin sa Makapangyarihan pangalan ni Hesus Cristo.

Most Recent

FOLLOW US!