Saturday, June 19, 2021
Home Prayer of the Day Panalangin ng Pagpapakumbaba sa Maykapal

Panalangin ng Pagpapakumbaba sa Maykapal

Ating tanggapin ang Panginoon nang bukal sa ating looban at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya.

Paano nga ba maging isang tunay na Kristiyano? Paano maging isang mabuting tagasunod ng Panginoon? Ang pagtanggap sa Panginoon nang bukal sa iyong looban at paglimot sa mga masasamang bagay sa iyong nakaraan ay isang mainam na paraan.

Higit sa anumang materyal na bagay, ang pag-aalay ng buong sarili ang pinaka magandang handog na maaari nating ibigay sa Panginoon. Hayaang maging ang Diyos ang sentro ng iyong buhay at kaluluwa.  Magpakumbaba at ipagkatiwala ang sarili sa Kanya.

Narito ang isang panalangin ng pagpapakumbaba sa Maykapal.

Panalangin ng Pagpapakumbaba sa Maykapal

O aming Diyos, Amang Kataas-taasan. Ang nagtatakda ng lahat ng mga pangyayari, lahat ng sandali na may dalang buti para sa amin.

Ikaw ang sa amin ay nagbigay-buhay. Sa pamamagitan mo ay nalikha ang mga bagay na tumutugon sa lahat naming pangangailangan. Ang pagmamahal mo ang nagbibigay sa amin ng lubos na pag-asa, ng liwanag sa aming buhay.

Sa iyong paglingap ay nalalampasan namin ang mga pagsubok ng buhay. Sa bawat sandali, ikaw ang sa amin ay siyang gabay.

O aming Diyos, hayaan mong iaalay namin sa iyo ang lahat naming mga kilos, ang aming mga pasya, ang aming mga gawa na naaayon sa iyong salita para sa kapakinabangan ng aming kapwa.

Hayaan mong bukas ang aming isipan para sa mabuti at wag maging bulag sa gawang mali. Hayaan mong pasanin namin ang aming mga krus upang maging kalugod-lugod sa iyong paningin, maging abang naglilingkod sa patuloy na pagluwalhati sa iyo, o aming Panginoon.

Hayaan mong ang aming buhay ay patuloy na maging malinis na handog sa iyo. Ito ang aming alay, ito ang aming pasasalamat, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon, Amen.

Most Recent

FOLLOW US!