Monday, November 29, 2021
HomePrayer of the DayPanalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos

Sa kabila ng aking kahinaan, ako ay nananalig sa Iyo, Panginoon.

Panalangin ng Pag-asa at Pagtitiwala sa Diyos

Diyos ko, naniniwala akong lubos na sinusubaybayan Mo ang lahat ng umaasa sa Iyo at wala na kaming kakaylanganin pa kapag Ikaw ang inaasahan namin sa lahat ng bagay. 

Kung kaya’t naipagpasya kong ipagkatiwala sa Iyo ng lahat ng mga alalahanin ko sa buhay para sa hinaharap. Maaaring ipagkait sa akin ng tao ang mga bagay sa mundong ito at ang matataas na katayuan sa lipunan, maaaring alisin ng karamdaman ang aking lakas at kakayahang mapaglingkuran Ka, maaaring dahil sa kasalanan ay mailagay ko pa sa panganib ang ating ugnayan, subalit hindi mawawala ang aking pagtitiwala sa Iyo. Aalagaan ko ito hanggang sa huling sandali ng aking buhay, at hindi magtatagumpay ang mga kapangyarihan ng impiyerno sa pag-agaw nito sa akin.

Hesus, Ikaw ang batong sandigan ko at ang aking kanlungan. Ang aking tiwala sa Iyo ay pumupuno sa akin ng pag-asa. Kaya’t nakatitiyak ako ng aking walang hanggang kaligayahan sapagkat matagal kong inaasahan ito at ang aking pag-asa ay nasa Iyo. Alam na alam kong ako’y mahina at pabago-bago. Alam ko rin ang kapangyarihan ng tukso laban sa pinakamatatag na katangian.

Bilang panghuli, ako’y naniniwala na Ikaw ang Diyos na higit sa sapat. Kaya buo ang aking tiwala na pagbibigyan Mo ang aking mga inaasahan mula sa Iyo. Kaya’t umaasa ako na tutulungan Mo ako sa paglaban sa lahat ng makapagbubulid sa akin sa kasalanan, na ipagsasanggalan Mo ako laban sa mapanlinlang na panunukso ng mga diyablo, at pagtatagumpayin Mo ako laban sa mga kaaway. Sa kabila ng aking kahinaan, umaasa ako na hindi Ka titigil sa akin at mamahalin din Kita nang walang katapusan.

Sa Iyo, oh mapagmahal na Diyos, ako umaasa. Huwag Mo hayaan maligaw ako. Amen.

Panalangin mula sa Youtube.

Most Recent

FOLLOW US!