Monday, July 13, 2020
Home Prayer of the Day Panalangin sa panahon ng COVID-19

Panalangin sa panahon ng COVID-19

Sa araw na ito, ating ipagdasal ang mga taong nakaratay sa ospital dahil sa COVID-19

Dahil sa wala pang gamot na natutuklasan laban sa sakit, ang coronavirus pandemic ay patuloy na nagdudulot ng kalungkutan sa buong mundo. Hindi lamang sa mga taong ayaw mahawa nito, ngunit lalo na sa mga  pasyenteng nakaratay sa mga ospital.

Ayon kay Howie Severino, isang batikang newscaster na nakaranas ng COVID-19, ang sakit na ito ay isa sa mga “most stigmatized and loneliest in human history.”

Hindi man natin maaring lapitan ang mga pasyenteng nasa opital sa mga panahong ito, maari parin nating ipadama ang ating pag suporta at galak sa kanilang paggaling sa pamamagitan ng dasal.

Panalangin sa panahon ng COVID-19

Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, batid naming tapat Ka sa Iyong mga pangako. Hindi Mo kami iiwan, ni pababayaan man.

Ngayung kami po ay kumakaharap sa isang pandaigdig na krisis kaugnay ng paglaganap ng virus na COVID-19, kami po ay nagpapakumbaba at sumasamong Iyong dinggin ang aming mga panalangin.

Inilalapit po namin ang mga taong nagkaroon ng karamdaman dahil sa virus na ito. Sila po nawa ay agaran Mong pagalingin, ang kanilang lakas ay iyong panumbalikin.

Protektahan Mo po ang mga nars, ang mga doktor at ang iba pang mga taong nangangalaga sa mga may karamdaman, bigyan Mo po sila ng malakas na pangangatawan upang hindi sila dapuan ng anumang sakit.

Palakasin Mo po sila sa mga panahong sila ay pagod na at aliwin sa mga panahong sila ay pinanghihinaan na ng loob.

Bigyan Mo po ng katalinuhan at kaliwanagan ng isip ang mga namumuno sa aming bansa. Tulungan Mo po silang magpasya nang naaayon sa Iyong kalooban, alang-alang sa ikabubuti ng nakararami.

Lingapin Mo po ang aming mga kababayang nawalan ng mga hanapbuhay. Maabot po nawa sila ng tulong at maitawid nawa nila ang kanilang araw-araw na ikabubuhay.

Nagpapasalamat po kami sa mga taong patuloy Mong ginagamit upang magpa-abot ng tulong sa mga pinaka nangangailangan sa iba’t-ibang kaparaanan. Ikaw na po ang bahalang magpala sa kanila.

Gayundin sa mga taong patuloy na nagdadala ng mga serbisyong kailangan namin habang kami ay nananatili sa loob ng aming mga tahanan, ingatan Mo po sila.

Dalangin po namin ang Iyong pagkilos upang ang pagkalat ng virus na ito ay tuluyan nang mapigil.

Sa lalong madaling panahon, ang aming panalangin ay matuklasan na ang lunas sa sakit na ito.

Amin pong inilalagak sa Iyo ang aming mga alalahanin at pagkabalisa. Sapagkat Ikaw lamang ang makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at kapayapaan, anuman ang nangyayari sa aming kapaligiran.

Sa Iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang aming mga kababayan, at ang aming bansang Pilipinas.

Ito po ang aming taimtim na dalangin,
Amen.

Most Recent

Blessed Sacrament Found Intact As Fire Razes Santo Niño Church in Manila

A devastating fire razed the Santo Niño de Pandacan Parish in Manila on Friday. The revered 400-year-old image of the Child Jesus...

PH Hospitals Now Offer ‘Drive-Thru Testing’ for Safer Service

As the COVID-19 pandemic continues to affect individuals from all around the world, many can't help but feel worried about their health and safety....

Chemical Engineers Start Online Baking Business Amid Pandemic

The COVID-19 pandemic has forced many Filipinos to think out of the box when it comes to staying productive and earning extra income. With...

4 Reasons to Watch ‘Hamilton’ on Disney Plus

The 2015 hit Hamilton: The Musical by Broadway sensation Lin Manuel Miranda is now available on Disney Plus for streaming, and it...

FOLLOW US!