Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno - image  on https://www.mypope.com.ph
Monday, September 21, 2020
Home Prayer of the Day Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Panginoon, tulungan mo nawa ang aming mga pinuno na magpakita ng katapangan, pag-asa, kagandahang loob, at kabaitan sa bayan.

Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Mahal naming Diyos,

Lahat ng kapangyarihan ay sa Iyo, ngunit binigyan Mo ng kapangyarihan ang aming mga pinuno upang kami ay protektahan at gabayan. Sa araw na ito, hinihiling namin na bigyan Mo ang aming mga pinuno ng karunungan, pag-aninaw, lakas, at pagpapasya. Panatilihin Mo nawa sila na maging malusog, ligtas, at nakapagpahinga upang kanilang mapagpatuloy na kami ay magabayan sa magulong panahon na ito.

Bigyan Mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan ng karunungan kung ano ang dapat na gawin upang mapuksa ang virus at mapatatag ang aming ekonomiya.

Bigyan Mo ang aming mga espirituwal na pinuno ng Iyong pag-aninaw kung papaano tutugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan habang sila’y patuloy na nagpupuri sa Iyong ngalan at nanghihikayat ng Simbahan.

Bigyan Mo ang aming mga pinunong medikal ng pananaw kung paano patitigilin ang virus. Palakasin mo nawa ang kanilang pagpapasya at parangalan ang kanilang puspusang pagtatrabaho sa paglilikha ng gamot para sa COVID-19.

Bigyan Mo ang aming mga pinuno ng sibiko ng inspirasyon, katapangan, kagalakan, at kalakasan upang matugunan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang mga pamayanan.

At tulungan mo nawa Kami, bilang mga pinuno ng aming mga pamayanan, na magpakita ng katapangan, pag-asa, kagandahang loob, at kabaitan. Nawa’y ang paraan ng aming pagpaparangal sa iba ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nasa aming paligid.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Panalangin mula sa blog.youversion.com.

Most Recent

Hidilyn Diaz Inspires Children to Dream High With New Book About Her Life

If there’s one thing kids do best, it's using their wild imagination to dream big! And as adults, it is our great...

Prayers of the Rosary: The Glorious Mysteries

First Glorious Mystery: The Resurrection Our Lord Jesus Christ, on the third day after his passion and death, rose again in glory, victorious over death,...

6 Design Tips to Improve Wellbeing at Home

Is your home healing or hurting you? When it comes to our health, we often look for cures and causes outside our...

Pro-Life Demonstration ‘March For Life’ Confirms Date for 2021

In celebration of its 48th year, the annual March for Life will be held on January 29, 2021. The march happens annually,...

FOLLOW US!