Tuesday, December 1, 2020
Home Prayer of the Day Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Isang Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Panginoon, tulungan mo nawa ang aming mga pinuno na magpakita ng katapangan, pag-asa, kagandahang loob, at kabaitan sa bayan.

Panalangin Para sa Ating Mga Pinuno

Mahal naming Diyos,

Lahat ng kapangyarihan ay sa Iyo, ngunit binigyan Mo ng kapangyarihan ang aming mga pinuno upang kami ay protektahan at gabayan. Sa araw na ito, hinihiling namin na bigyan Mo ang aming mga pinuno ng karunungan, pag-aninaw, lakas, at pagpapasya. Panatilihin Mo nawa sila na maging malusog, ligtas, at nakapagpahinga upang kanilang mapagpatuloy na kami ay magabayan sa magulong panahon na ito.

Bigyan Mo ang aming mga pinuno sa pamahalaan ng karunungan kung ano ang dapat na gawin upang mapuksa ang virus at mapatatag ang aming ekonomiya.

Bigyan Mo ang aming mga espirituwal na pinuno ng Iyong pag-aninaw kung papaano tutugunan ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan habang sila’y patuloy na nagpupuri sa Iyong ngalan at nanghihikayat ng Simbahan.

Bigyan Mo ang aming mga pinunong medikal ng pananaw kung paano patitigilin ang virus. Palakasin mo nawa ang kanilang pagpapasya at parangalan ang kanilang puspusang pagtatrabaho sa paglilikha ng gamot para sa COVID-19.

Bigyan Mo ang aming mga pinuno ng sibiko ng inspirasyon, katapangan, kagalakan, at kalakasan upang matugunan ang mga pangangailangan ng kani-kanilang mga pamayanan.

At tulungan mo nawa Kami, bilang mga pinuno ng aming mga pamayanan, na magpakita ng katapangan, pag-asa, kagandahang loob, at kabaitan. Nawa’y ang paraan ng aming pagpaparangal sa iba ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong nasa aming paligid.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Panalangin mula sa blog.youversion.com.

Most Recent

4 Celebrity Christmas Homes We Can’t Wait to See This Year

Who doesn’t like an extravagant, bedazzled Christmas tree with gifts underneath it in their living room, an over-the-top Christmas parol outside their porch, or...

The Pope’s Prayer Intention for December 2020

This December, as we end another year in faith and love for Jesus Christ, Pope Francis calls on us to join him in prayer...

3 Ways to Avoid ‘Cancel Culture’ in Social Media

In society, where we meet people face-to-face, we tend to give so much value to ethics and the golden rule: Treat others the way...

Bishop Questions Limit on Medical Workers’ Deployment

While he lauds the lifting of the deployment ban on healthcare workers, Bishop Ruperto Santos of Balanga expressed his concern over the cap on...

FOLLOW US!