Thursday, July 2, 2020
Home Prayer of the Day Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Ang "Ama Namin" o "Panalangin ng Panginoon" ay batid ng bawat Kristiyano dahil sa banal na mensahe nito.

Batay sa paniniwalang Kristiyano, ang Ama Namin ay isang dasal na tinuro ni Hesus ng Nazareth sa kanyang mga alagad. Ang panalanging ito, na kilala rin bilang “Panalangin ng Panginoon,” ay batid ng bawat Kristiyano dahil sa banal na mensahe nito.

Laman ng Ama Namin ang mga pangunahing turo ng Kristiyanismo: ang papuri (adoration), paghingi ng kapatawaran (contrition), pasasalamat (thanksgiving), at paghingi ng patnubay (supplication) sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil dito, madalas na gamitin ang Ama Namin sa mga serbisyong Kristiyano, partikular na sa dasal ng pagrorosaryo. (Read: Panalangin ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin)

Isinalin sa maraming bersyon—musika at panulat—ang panalanging Ama Namin kung kaya’t higit itong kilala kumpara sa ibang dasal sa relihiyong Kristiyano. Ngunit ayon sa nakararami, pangunahing hinango ang Ama Namin sa biblikal na Sermon sa Ibabaw ng Bundok, sa Ebanghelyo ni San Lukas (Lukas 11:2–4),

“Sinabi ni Jesus sa kanila: Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo: Aming Ama na nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong paghahari. Mangyari ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, maging gayundin sa lupa. Ibigay mo sa amin ang kailangan naming tinapay sa bawat araw. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. Ito ay sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama.”

Narito ang Panalangin ng Panginoon:

Ama Namin

Ama namin sumasalangit ka,
Sambahin ang pangalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw;
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasalaan sa amin;
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Sapagka’t sa iyo’y nagmumula ang kaharian,
ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Amen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Recent

Gardening in the City? Here Are Some Tips From an Expert!

In times of crisis, like the COVID-19 pandemic, many are affected especially in the food sector. Farmers are finding it difficult to bring their...

4 Healing Prayers for a Broken Heart

At least once in our lives, we have had our hearts broken. May it be because of the end of a romantic relationship, the...

We Asked Med Practitioners: What Motivated You to Become a Doctor?

National Doctors’ Day, an annual day to honor the valuable work and dedication of doctors, varies in date from country to country....

A List of Provinces and Cities Under the Different Quarantine Schemes Until July 15

Every 15 days, or around two weeks, President Rodrigo Duterte and the Inter-Agency Task Force meets to determine whether or not community quarantines will...

FOLLOW US!

- Advertisment -