Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth) - image  on https://www.mypope.com.ph
Tuesday, September 22, 2020
Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth) - image MPVisit_LEADERBOARD_728x90 on https://www.mypope.com.ph
Home Prayer of the Day Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Ama Namin (Panalangin ni Hesus ng Nazareth)

Ang "Ama Namin" o "Panalangin ng Panginoon" ay batid ng bawat Kristiyano dahil sa banal na mensahe nito.

Batay sa paniniwalang Kristiyano, ang Ama Namin ay isang dasal na tinuro ni Hesus ng Nazareth sa kanyang mga alagad. Ang panalanging ito, na kilala rin bilang “Panalangin ng Panginoon,” ay batid ng bawat Kristiyano dahil sa banal na mensahe nito.

Laman ng Ama Namin ang mga pangunahing turo ng Kristiyanismo: ang papuri (adoration), paghingi ng kapatawaran (contrition), pasasalamat (thanksgiving), at paghingi ng patnubay (supplication) sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil dito, madalas na gamitin ang Ama Namin sa mga serbisyong Kristiyano, partikular na sa dasal ng pagrorosaryo. (Read: Panalangin ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin)

Isinalin sa maraming bersyon—musika at panulat—ang panalanging Ama Namin kung kaya’t higit itong kilala kumpara sa ibang dasal sa relihiyong Kristiyano. Ngunit ayon sa nakararami, pangunahing hinango ang Ama Namin sa biblikal na Sermon sa Ibabaw ng Bundok, sa Ebanghelyo ni San Lukas (Lukas 11:2–4),

“Sinabi ni Jesus sa kanila: Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo: Aming Ama na nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong paghahari. Mangyari ang iyong kalooban, kung papaano sa langit, maging gayundin sa lupa. Ibigay mo sa amin ang kailangan naming tinapay sa bawat araw. Patawarin mo kami sa mga pagkakasala namin. Ito ay sapagkat kami rin ay nagpapatawad sa bawat isang may utang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, subalit iligtas mo kami mula sa masama.”

Narito ang Panalangin ng Panginoon:

Ama Namin

Ama namin sumasalangit ka,
Sambahin ang pangalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw araw;
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasalaan sa amin;
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Sapagka’t sa iyo’y nagmumula ang kaharian,
ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan.

Amen.

Most Recent

Holy See Calls for Peaceful Solutions to Belarus Conflict

The United Nations Human Rights Council has discussed the use of excessive force and human rights violations against defenseless citizens in Belarus.

NASA Calls on PH to ‘Take Action From Home’ With New Hackathon

Following the success of the Space Apps COVID-19 Challenge back in May, the National Aeronautics and Space Administration (NASA) will once again hold a...

Why Do Food Products Need an FDA Approval?

Just recently, it came to the attention of many that Reno Brand, a popular liver spread product in the Philippines, did not have a...

3 YouTube Channels for Yoga at Home

The quarantine period is the perfect time to take a deep breath, relax, and get back on track on your fitness journey....

FOLLOW US!